Treckerwätz Bell/Roth Hunsrück

Meer sinn for alles se hon, awer for nix se gebrouche.
 

Inmotte

 bäim Niff an der Hall
Tsschöö dann

hoffe meer daret nächst Johr besser werd